Noteikumi

SABIEDRĪBAS VADĪTĀJU KONFERENCE “CELTSPĒJA”

Organizators (datu pārzinis) - SIA “Addiction”, PVN Reģ. Nr.: LV52103045121, turpmāk tekstā – "Addiction", adrese: Graudu iela 18-6, Liepāja, LV-3401, kontaktālr.: +371 26633366, e-pasts: annija@stasti.lv

Norises vieta: klātiene un tiešsaiste

Norises laiks: 2020. gada 16. oktobris

Darba valoda: latviešu un angļu
Pieteikšanās klātienes dalībai līdz: 29.09.2020.

Pieteikšanās tiešraidei līdz: 16.10.2020.

Programma pieejama: www.celtspeja.lv

DATU APSTRĀDES NOLŪKS UN TIESISKAIS PAMATS

 1. Konference “Celtspēja” tiek organizēta uz privātas iniciatīvas pamata, tā pulcē profesionāļus no dažādām industrijām, konferences dalībnieki pulcējas, lai gūtu iedvesmu gan cilvēku, gan procesu vadīšanai, kā arī – sevis kā personības vadībai.
  Dalība konferencē ir brīvprātīga un noteikta uz savstarpējas vienošanās pamata, konferences dalībniekam veicot samaksu par dalību konferencē, savukārt “Addiction” nodrošina dalību konferencē, kā arī klātienes dalībniekiem pusdienas un kafijas pauzes u.c.
 2. Foruma dalībnieka datu apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu konferences norisi, konferences publicitāti, kā arī nodrošinātu konferences izdevumu attaisnošanu (likuma ”Par grāmatvedību” 7. pants).
 3. Konferences apmeklētājs, reģistrējoties konferencei, apstiprina, ka ir informēts un piekrīt, ka “Addiction” apstrādā konferences apmeklētāja personas datus (datu kategorijas) - vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, IP adresi, foruma laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālu, lai varētu:
  • reģistrēt apmeklētāja dalību konferencē;
  • identificēt apmeklētāju kā reģistrēto dalībnieku;
  • atzīmēt apmeklētāju un apmeklētāja pārstāvētās iestādes dalību forumā;
  • nodrošināt konferences izdevumu attaisnošanu atbilstoši likuma "Par grāmatvedību" pantam;
  • nodrošināt konferences publicitāti.
 4. Konferences norises laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Aktuālāko lasījumu video ieraksti var tikt publicēti Vimeo, Youtube un Facebook portālos.

Fotogrāfijas tiks izmantotas ar konferences publicitāti saistītās aktivitātēs masu informācijas līdzekļos, “Addiction” mājas lapā www.celtspeja.lv, “Addiction” sociālo tīklu kontā tīmekļa vietnē Facebook.

 1. Nepiekrītot augstāk minēto personas datu apstrādei, nav iespējams piedalīties “Addiction ”organizētajā konferencē.
 2. Ja, reģistrējoties konferencei, esat atzīmējis/-usi lauku "Vēlos saņemt informāciju par

nākamajiem pasākumiem" vai jūsu uzņēmuma pārstāvis grupu pieteikuma gadījumā ir

atzīmējis/-usi lauku “Dalībnieks vēlas saņemt informāciju par nākamajiem pasākumiem” tad uz Jūsu e-pastu nosūtīsim informāciju par nākamajiem pasākumiem. Atsaukt savu piekrišanu iespējams, rakstot uz annija@stasti.lv.

IESPĒJAMIE DATU SAŅĒMĒJI

 1. “Addiction” ir tiesības izpaust personas datus:
  • ja informāciju par personas datiem pieprasa pats datu subjekts un “Addiction” ir iespēja pārliecināties par informācijas pieprasītāja identitāti;
  • ja informāciju par personas datiem rakstiski pieprasa pilnvarotas valsts vai pašvaldību iestādes Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā;
  • ja datu subjekts ir piekritis personas datu nodošanai citam apstrādātājam;
 2. Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par trešajām personām, kas saņēmušas informāciju par Jums, ja vien Latvijas Republikas normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

PIEKĻUVE SAVIEM PERSONAS DATIEM UN DATU PĀRNESAMĪBA

 1. Saviem datiem Jūs varat piekļūt, kā arī tos atjaunot klātienē vai sūtot pieprasījumu uz e- pastu annija@stasti.lv. “Addiction” datus izsniedz pēc tam, kad veikta datu pieprasītāja identifikācija un autorizācija.
 2. Jums ir tiesības saņemt “Addiction” rīcībā esošos datus par sevi mašīnlasāmā formā.

DATU LABOŠANA, DZĒŠANA VAI APSTRĀDES IEROBEŽOŠANA

 1. Datu izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums līdz konferences norises dienai atjaunot datus, ziņojot “Addiction” par nepieciešamajām izmaiņām.
 2. Ja Jūs esat reģistrējies konferencei un iebilstat pret reģistrācijas formā norādīto personas datu apstrādi, “Addiction” pēc Jūsu pieprasījuma dzēš Jūsu datus no konferences dalībnieku saraksta un Jūsu vieta tiek piedāvāta nākamajam
 3. Ja vēlaties dzēst savus datus vai atsaukt savu piekrišanu, nosūtiet pieprasījumu uz e-pastu: annija@stasti.lv. Pirms pieprasījuma izpildes “Addiction” identificē Jūs un tikai tad veic izmaiņas.
 4. “Addiction” ir tiesības dzēst tikai tos Jūsu datus, kuru saglabāšanu neprasa citi normatīvie

DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

 1. Konferences reģistrācijas veidlapa elektroniski tiek glabāta 1 gadu, bet konferences pieteikuma dati, atzīme par apmeklējumu, tiek glabāti 5 gadus, lai nodrošinātu pierādījumu, ka Jūs esat apmeklējuši konferenci un mēs esam Jums šo pakalpojumu snieguši.

Statistiska rakstura informācija par konferences dalībnieku skaitu, apmeklētību utt. glabās “Addiction” 10 gadus.

 1. Konferences apmeklētāju reģistrācijas lapas saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” pantu tiek glabātas 5 gadus un iznīcinātas arhīva normatīvos noteiktajā kārtībā.
 2. Ja konferences pieteikumā esat norādījis/-usi, ka vēlaties saņemt uz e-pastu informāciju par nākamo konferenci, šāda informācija tiks sūtīta uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi līdz brīdim, kad piekrišana tiks atsaukta, rakstot uz annija@stasti.lv. Dati par informācijas saņemšanu tiek glabāti kopā ar pieteikumu dalībai konferencē.
 3. Konferences foto un video materiāls tiek glabāts līdz brīdim, kamēr konferencē apskatītās tēmas ir aktuālas. “Addiction” ik gadu novērtē konferences ierakstu aktualitāti un saglabāšanas nepieciešamību.
 4. Pēc konferences tiek atlasītas atsevišķas fotogrāfijas, kas tiek izmantotas publicitātei masu informācijas līdzekļos.

SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA

 1. Gadījumā, ja Jūs uzskatāt, ka apstrādājot Jūsu personas datus, tiek pārkāptas Jūsu tiesības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, par iespējamo personas datu aizsardzības pārkāpumu.

CITA INFORMĀCIJA

 1. Atteikuma tiesības – atteikties no dalības pasākumā iespējams līdz 12.10.2020. (ieskaitot), rakstot uz e-pastu annija@stasti.lv. Atteikšanās gadījumā organizators jums atlīdzinās 70% no izrakstītā un apmaksātā rēķina summas. Ja dalība pasākumā tiks atteikta pēc 12.10.2020., saņemt atpakaļ samaksāto naudu nebūs iespējams.
 2. Cita informācija par to, kā “Addiction” apstrādā Jūsu personas datus, ir atrodama mūsu privātuma politikā, kas ir publicēta celtspeja.lv.
 3. Gadījumā, ja Jums ir jautājumi, par konferences norisi, Jūsu datu apstrādi u.c., Jūs variet ar mums sazināties: kontaktpersona – Annija Dzerkale, SIA “Addiction”,
  PVN Reģ. Nr.: LV52103045121, kontakttālr.: +371 26633366, e-pasts: annija@stasti.lv.

Sabiedrības vadītāju konference ”Celtspēja”, Rīga, Latvijas Nacionālā bibliotēka, 16.10.2020.